Polityka Prywatności

 • Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) realizuje obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółkę prawa polskiego Copernic GO z siedzibą w Krakowie, ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000954911, o kapitale zakładowym: 5,000 zł, REGON: 521268802, NIP: 9452253247 (dalej jako: „Copernic ”).

Użyte w niniejszym dokumencie zwroty oznaczają:

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej; poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

Przetwarzanie danych – szereg różnych operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny; obejmuje takie działania jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Podmioty Danych – każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Copernic 

Podmioty powiązane – oznacza podmioty powiązane z Copernic

Podstawa przetwarzania danych – podstawa prawna, która umożliwia przetważanie Danych Osobowych, czyli: 

 • zgoda osób, których dane dotyczą,
 • zobowiązanie umowne (umowa między Copernic GO a klientem),
 • w celu spełnienia wymogów prawnych (określonych w przepisach unijnych bądź krajowych),
 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (określonym w ustawodawstwie unijnym bądź krajowym),
 • w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby,
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Copernic GO, ale dopiero po weryfikacji, że nie będzie to miało poważnych skutków dla podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

 

Administrator Danych Osobowych – Copernic sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, Polska, kontakt telefoniczny pod numerem: +48 71 7260016  (dostępny wyłącznie w trakcie godzin roboczych, tj. pomiędzy 9:00 a 17:00 CET w dni robocze) lub

mailowo pod adresem: iod@copernic.io.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych dotyczące przetwarzania danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz przepisy Rozporządzenia (UE) o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), jak również wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka stosuje się do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Copernic.

Copernic  zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i/lub zmiany Polityki w celu zapewnienia zgodności z lokalnym (polskim) i/lub europejskim prawodawstwem oraz w każdym innym celu uznanym za rozsądnie uzasadniony przez Copernic .

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Osobą kontaktową ds. prywatności pod adresem: iod@copernic.io.

 • Zasady postępowania z Danymi Osobowymi

Copernic GO działa w zgodzie z polskimi i europejskimi Przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument jest polityką zewnętrzną i jest skierowany do Podmiotów Danych, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Copernic  w celach związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem produktów i usług.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych, w przypadkach, gdy Copernic działa jako administrator danych w rozumieniu Obowiązujących Przepisów.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Danych Osobowych przechowywanych przez Copernic , jak również do przetwarzania tych danych osobowych w jakiejkolwiek formie.

 

Niniejsza Polityka stosuje się w szczególności do Podmiotów Danych, takich jak:

 • użytkownicy stron internetowych Copernic ,
 • pracownicy, przedstawiciele lub inny personel klientów Copernic  korzystających z usług i platform Copernic ,
 • użytkownicy aplikacji mobilnej Copernic ,
 • klienci Copernic  będący osobami fizycznymi, w tym użytkownicy końcowi dla których Copernic  świadczy usługi ładowania,
 • osoby, z którymi Copernic  wymienia korespondencję mailową,
 • osoby korzystające z dostępnego na stronie Copernic  formularza.

W celach związanych z prowadzoną działalnością Podmioty Danych mogą zostać poproszone o podanie swoich Danych Osobowych. W takim przypadku Copernic GO, a także podmioty z nim powiązane, zależne oraz partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności takich informacji.

 • Kategorie Danych Osobowych

Dane Osobowe wymienione w niniejszym dokumencie i zdefiniowane przez Copernic  odnoszą się do wszelkiego rodzaju informacji dotyczących każdego Podmiotu Danych – jego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itd. – które są przesyłane do Copernic  przez Podmioty Danych lub osoby trzecie. Copernic  przetwarza tylko takie Dane Osobowe, które są niezbędne do realizacji celów i na podstawie prawnej wskazanej w niniejszej Polityce.

 

Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych przez Copernic to:

 • imię;
 • nazwisko;
 • tytuł;
 • nazwisko rodowe;
 • nazwa przedsiębiorcy (firma);
 • płeć;
 • adres e-mail;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer telefonu (służbowy i prywatny);
 • numer rachunku bankowego;
 • adres domowy;
 • doświadczenie zawodowe;
 • rola w organizacji;
 • stanowisko;
 • narodowość;
 • adres IP;
 • historia logowania;
 • obrazy wideo lub fotograficzne osób fizycznych;
 • cyfrowe zdjęcia osób fizycznych na wydarzeniach;
 • zlecenia płatnicze/historia;
 • statystyki korzystania z aplikacji;
 • informacje o odwiedzających (data, godzina i lokalizacja);
 • taryfy i ceny zawarte w umowach;
 • faktury i dane transakcyjne;
 • zużycie energii;
 • numer użytkownika (seryjny);
 • identyfikator logowania użytkownika lub nazwa użytkownika;
 • identyfikator punktów ładowania;
 • identyfikator karty, numer karty RFID.;
 • numery tablic rejestracyjnych;
 • identyfikator urządzenia lub inne dane dotyczące urządzenia;
 • dane dostępowe do sieci;
 • ciasteczka;
 • ogólne informacje o lokalizacji (np. kraj i miasto);
 • web beacons (sygnały nawigacyjne) i tagi (znaczniki sieci)

 

 1. Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Celami przetwarzania Danych Osobowych przez Copernic  są:

 • sprzedaż i zarządzanie zasobami;
 • działania marketingowe i PR;
 • opłacenie faktury i zarządzanie długiem;
 • pomoc prawna (weryfikacja umów);
 • zarządzanie relacjami;
 • utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi partnerami biznesowymi;
 • składanie zamówienia (Purchase Order, PO);
 • zapewnienie obsługi i wsparcia, zawarcie i wykonanie umowy;
 • rejestracja gości;
 • kontrola jakości;
 • szkolenie klientów;
 • doręczanie przesyłek;
 • zarządzanie kontraktami;
 • względy bezpieczeństwa: bezpieczeństwo fizyczne ludzi, ochrona mienia i przed włamaniami;
 • ocena satysfakcji klienta;
 • zapewnienie działań promocyjnych i marketingu bezpośredniego;
 • przestrzeganie wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • przeprowadzanie analizy rynku i sporządzanie statystyk;
 • wewnętrzne cele administracyjne w ramach grupy kapitałowej związane z oceną, monitorowaniem i audytem działalności gospodarczej;
 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Więcej informacji o celach przetwarzania Danych Osobowych przez Copernic  znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, który zawiera tabelę z celami, podstawami prawnymi i okresami przechowywania Danych osobowych.

Monitoring wizyjny w postaci dzwonków video lub kamer parkingowych może być prowadzony na terenie naszej firmy, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji partnerskich przez osoby trzecie. Copernic  nie ma kontroli nad tym monitoringiem wizyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za ten monitoring wizyjny.

 • Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych

Copernic  jest zobowiązana do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie ze wskazanymi celami i zgodnie z Obowiązującymi Przepisami. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Copernic jest niezbędne do prowadzenia działań, na które Podmiot Danych udzielił wyraźnej zgody, lub 

 • do wykonania umowy między Copernic  a Podmiotem Danych, lub 
 • do wypełnienia obowiązku prawnego, lub 
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Copernic .

Podmiotom Danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych przez Podmioty danych jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Copernic oraz Podmiotem Danych przetwarzane Dane Osobowe są niezbędne do zawarcia umowy, jak również do jej wykonania. Bez podania Danych Osobowych umowa nie może zostać zawarta ani wykonana.

Uzasadnione interesy, dla których Copernic  przetwarza Dane Osobowe to: 

 • zarządzanie relacjami, 
 • działania marketingowe i PR, 
 • formularz kontaktowy dla ofert i zamówień, 
 • zapewnienie bezpieczeństwa klientów i odwiedzających,
 • wewnętrzne cele administracyjne grupy kapitałowej, do której należy Copernic GO (w tym podmiotów powiązanych i spółek zależnych), 
 • dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń oraz obrona przed takimi roszczeniami.

 

 • Okres przechowywania Danych Osobowych

Copernic GO nie będzie wykorzystywać i przechowywać Danych Osobowych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów i usunie zebrane Dane Osobowe:

 • po upływie okresu niezbędnego do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce lub 
 • do wypełnienia zobowiązań umownych lub 
 • w zakresie dozwolonym lub wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik 1 do niniejszej Polityki odnosi się do okresów przechowywania dla każdego celu przetwarzania Danych Osobowych.

 

 • Ograniczenie celów przetwarzania Danych Osobowych.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do opisanych celów. Dane Osobowe nie mogą być w szczególności przetwarzane w celach innych niż te, dla których Dane Osobowe zostały zebrane. Jeżeli istnieje konieczność lub potrzeba przetwarzania Danych Osobowych w innych celach, Copernic zweryfikuje czy cele zamierzonego przetwarzania danych są zgodne z pierwotnymi celami. Przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Copernic  przekaże Podmiotowi Danych informację o nowym celu przetwarzania.

 • Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

Copernic Go przetwarza Dane Osobowe z zachowaniem ich poufności oraz stosuje wszelkie adekwatne fizyczne, organizacyjne i techniczne zabezpieczenia w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych.

 • Udostępnianie Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Copernic  a udostępnianie, w zgodzie z celami i podstawami prawnymi wskazanymi w niniejszej Polityce, jest możliwe w odniesieniu do podmiotów trzecich, takich jak:

 • wierzyciele,
 • rządy, organy i instytucje administracji, w tym urząd skarbowy, Urząd Dozoru Technicznego, a także publiczny rejestr ogólnodostępnych stacji ładowania (EIPA – Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych),
 • firmy księgowe,
 • doradcy prawni,
 • banki i operatorzy płatności (np. PayU)
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • audytorzy,
 • firmy kurierskie (np. DHL) lub publiczni operatorzy pocztowi,
 • dostawcy serwerów przechowywania danych, firmy hostingowe i firmy dostarczające usługi w obszarze zabezpieczeń,
 • dostawcy systemów pocztowych poczty elektronicznej,
 • dostawcy usług ładowania i operatorzy stacji ładowania, w tym partnerzy roamingowi,
 • licencjodawcy systemów informatycznych, z których korzysta Copernic 
 • podmioty powiązane Copernic

 

W każdym przypadku Copernicjest zobowiązany wskazać, dlaczego dane informacje są niezbędne, w ten sposób by Podmioty Danych mogły ocenić zasadność potrzeby przetwarzania danych.

Wszystkie dane są zbierane bezpośrednio od Podmiotów Danych. Copernic może jednak przetwarzać Dane Osobowe uzyskane na podstawie informacji dostarczonych przez osoby fizyczne lub osoby trzecie. W szczególności Copernic  może zbierać Dane Osobowe od swoich klientów, którzy wskazują swoich przedstawicieli lub pracowników, w tym użytkowników końcowych, którzy są upoważnieni do korzystania z usług ładowania, jak również pobiera je z rejestrów publicznych, w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na przykład w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych dostarczonych przez Podmiot Danych. W każdym przypadku osoby zainteresowane są informowane o celach, dla których gromadzone są ich dane.

Copernic GO wdraża wszelkie adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie Państwa danych było bezpieczne i poufne. W związku z tym Copernic GO podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, biorąc pod uwagę charakter danych i zagrożenia związane z przetwarzaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, a w szczególności zapobiec ich zniekształceniu, utracie lub dostępowi do nich nieuprawnionym osobom trzecim (fizyczna ochrona pomieszczeń, procesy uwierzytelniania z osobistym i bezpiecznym dostępem za pomocą poufnych identyfikatorów i haseł, logowanie połączeń, szyfrowanie określonych danych).

Copernic GO ujawnia Dane Osobowe w przypadku, gdy takie ujawnienie jest obowiązkowe na mocy Obowiązujących Przepisów lub jest racjonalnie uznane za niezbędne w celu ochrony i zabezpieczenia praw, własności i bezpieczeństwa innych osób, Copernic GO oraz podmiotów powiązanych Copernic GO, lub w celu realizacji innych celów przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w niniejszej Polityce. Poza wskazanymi przypadkami Copernic GO nie ujawni Danych Osobowych przekazanych przez Podmiot Danych podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej zgody Podmiotu Danych.

Copernic GO może wykorzystywać zarejestrowane w systemie adresy IP Podmiotów Danych w celu zbadania przyczyny lub rozwiązania jakiegokolwiek problemu powstałego na jej serwerach lub administrowania swoją stroną internetową.

W przypadku jeśli Copernic GO postanowi sprzedać, połączyć lub w inny sposób zreorganizować działalność, transakcja taka może wiązać się z ujawnieniem Danych Osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. Copernic Go zobowiązuje się do zapewniania odpowiedniej ochrony informacji w tego typu transakcjach.

Copernic GO może otrzymywać/przekazywać Dane Osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych poza obszar Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbędzie się wyłącznie zgodnie z Obowiązującymi Przepisami oraz wyłącznie w przypadku, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony Podmiotów Danych zgodnie z Obowiązującymi Przepisami (np. przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub standardowych klauzul umownych UE). Standardowe klauzule umowne UE są dołączane do umów o przetwarzanie danych osobowych między Copernic GO a podmiotami przetwarzającymi dane.

W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Dane Osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie sądowego lub administracyjnego wezwania, nakazu, decyzji lub orzeczenia.

 • Uprawnienia Podmiotów Danych.

Podmiotom Danych przysługuje prawo do informacji, dostępu, żądania sprostowania, uzupełnienia i usunięcia Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (lub cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody), a także prawo do przenoszenia danych. 

Celem umożliwienia Podmiotom Danych korzystania z tych praw, Podmioty Danych mogą złożyć do Copernic GO wniosek o dostęp do swoich Danych Osobowych, a Copernic GO niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca, udzieli następujących informacji:

 1. czy Copernic Go posiada jakiekolwiek Dane Osobowe dotyczące danego Podmiotu Danych; oraz
 2. jeśli tak, informacje o celach przetwarzania, kategoriach, odbiorcach (jeśli dotyczy), przewidywanym okresie przechowywania Danych Osobowych lub stosowanych kryteriach określania okresu przechowywania, przysługiwaniu prawa do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w razie przekazywania danych do państwa trzeciego – o odpowiednich zabezpieczeniach, oraz o źródle(ach) Danych Osobowych.

Po uzyskaniu dostępu do Danych Osobowych przez Podmiot Danych, może on/ona zażądać od Copernic Go poprawienia, ograniczenia, zmiany, dodania, usunięcia lub przeniesienia danych osobowych. Copernic GO wówczas poinformuje Podmiot Danych w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, czy żądanie zostanie spełnione (w terminie), a jeśli nie, powody opóźnienia lub odrzucenia.

Przekazywanie informacji jest bezpłatne. Podmioty Danych mogą korzystać z tych praw w rozsądnych odstępach czasu. Podmioty Danych mogą skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z Osobą kontaktową ds. prywatności na piśmie (patrz adres powyżej) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@copernic.io.

Copernic GO uwzględni uzasadnione żądanie Podmiotu Danych o poprawienie, ograniczenie lub usunięcie, jeżeli Dane Osobowe są faktycznie nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne dla celu(ów) przetwarzania danych lub przetwarzane w inny sposób z naruszeniem Obowiązujących Przepisów lub niniejszej Polityki.

W odniesieniu do żądania usunięcia Danych Osobowych należy wziąć pod uwagę, że Copernic GO nie zastosuje się do takiego żądania, jeżeli jest ono niezgodne z jakimikolwiek obowiązkami prawnymi Copernic GO lub dane są niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Copernic GO.

Jeśli żądanie jest dozwolone, Copernic GO jak najszybciej wykona decyzję o poprawieniu, zmianie, usunięciu i/lub przeniesieniu Danych Osobowych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, chyba że administrator wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Podmiotów Danych lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących postępowania z Danymi Osobowymi, Podmiotom Danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego – w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych w powiązaniu z aplikacją Mapy Google.

 

Mapy Google mogą być używane na naszej stronie internetowej, na przykład w celu wyznaczenia trasy do naszego biura. W takim przypadku Copernic GO przetwarza dane o lokalizacji Podmiotu danych, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się Podmiot danych i wyznaczyć trasę. Zgoda na przetwarzanie tych danych jest wyrażana osobno i wykorzystujemy te informacje wyłącznie za zgodą Podmiotu Danych. W ramach tej usługi korzystamy z oprogramowania nawigacyjnego i lokalizacyjnego firmy Google. Korzystając z mapy Google, użytkownik akceptuje dodatkowe warunki korzystania z usług Google Maps / Google Earth, które są dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps/ 

Korzystamy z Map Google, na warunkach określonych przez Google (https://developers.google.com/maps/ documentation), a równocześnie nie mamy kontroli nad działaniami twórców tego oprogramowania (Google), jego dotyczącymi. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem Google o ochronie prywatności w ramach korzystania z usług Map Google. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie prywatności, które jest dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy

W ramach naszych aplikacji mobilnych mogą Państwo korzystać z Map Google zawierających informacje o lokalizacji stacji ładowania. Podczas korzystania z tej usługi, aplikacje mobilne zbierają dane o Państwa lokalizacji (bez możliwości jednak korzystania z innych funkcjonalności takich jak nawigacja). Aplikacje mobilne zbierają dane o Państwa lokalizacji w oparciu o Państwa wyraźną uprzednią zgodę oraz wyłącznie w celu korzystania z tej usługi. Dane dotyczące lokalizacji są przechowywane wyłącznie w pamięci Państwa urządzenia i nie są przekazywane bezpośrednio do Copernic GO. Do korzystania z Map Google w ramach aplikacji mobilnej stosują się powyższe warunki usług Google związane z korzystaniem z takich map i ich funkcjonalności, które są dostępne pod następującym adresem: 

https://maps.google.com/help/terms_maps/ 

oraz powyższe oświadczenie o ochronie prywatności Google, które jest dostępne pod adresem: 

https://policies.google.com/privacy